Statuten

ENGELSE COCKER SPANIEL CLUB NEDERLAND

STATUTEN

januari 2015

 

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 – Naam en zetel                                                     3.

Artikel   2 – Doel en middelen                                               3.

Artikel   3 – Leden                                                                 3.

Artikel   4 – Einde lidmaatschap                                            4.

Artikel   5 – Geldmiddelen                                                     5.

Artikel   6 – Contributie van de leden                                             5.

Artikel   7 – Bestuur                                                              5.

Artikel   8 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing             6.

Artikel   9 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering                        6.

Artikel 10 – Bestuurstaak                                                      6.

Artikel 11 – Vertegenwoordiging                                                    7.

Artikel 12 – Verslaggeving en verantwoording                      7.

Artikel 13 – De algemene vergadering                                   8.

Artikel 14 – Oproeping tot de vergadering                                      8.

Artikel 15 – Toegang en stemrecht                                        8.

Artikel 16 – Besluitvorming door de algemene vergadering   9.

Artikel 17 – Leiding van de vergadering; notulen                            9.

Artikel 18 – Statutenwijziging; juridische fusie;

                   juridische splitsing                                             9.

 

Artikel 19 – Verhouding tot de vereniging: Raad van Beheer         10.

Artikel 20 – Ontbinding                                                         10.

Artikel 21 – Vereffening                                                        11.

Artikel 22 – Huishoudelijk reglement                                              11.

 

 

Artikel 1 – Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Engelse Cocker Spaniel Club Nederland, bij afkorting

genaamd ECSCN.

 1. De vereniging is opgericht op zestien december tweeduizend vijf en aangegaan voor

onbepaalde tijd.

 1. Zij is gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Artikel 2 – Doel en middelen

 1. De vereniging stelt zich ten doel het fokken van de Engelse Cocker Spaniel in goede

banen te leiden zoals blijkt uit de doelstelling van de “vereniging Raad van Beheer op

Kynologisch gebied in Nederland”, hierna te noemen Raad van Beheer, de gezondheid

van dit ras te waarborgen en fokkers en liefhebbers van de Engelse Cocker Spaniel

nader tot elkaar te brengen.

 1. De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door:
 2. het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, voorlichtingen, cursussen en evenementen op het gebied van de kynologie;
 3. het houden van clubmatches, nakomelingendagen en jonge-hondendagen;
 4. het bijhouden van een database;
 5. het bevorderen van een goede opvoeding van de hond in het algemeen;
 6. het voorlichten bij aankoop, import, dekking, opfokken, vachtverzorging en verder in het algemeen alles wat met de fokkerij te maken heeft;
 7. het verlenen van pupinformatie;
 8. het bevorderen van onderling begrip en waardering door onder andere hulpvaardigheid, kennisoverdracht en open discussie;
 9. het handhaven van de ware kynologische belangen, in het bijzonder wanneer competitie-elementen of verschillen in inzicht in het geding zijn, zulks op basis van het vastgestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Beheer;
 10. het onderhouden van contacten met andere verenigingen of organen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
 11. het aanwenden van alle overige wettelijke middelen welke aan het doel bevorderlijk zijn mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer.

 

Artikel 3 – Leden

 1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die het doel en de statuten van

de vereniging onderschrijven.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

 1. Minderjarigen dienen schriftelijke toestemming van hun ouder of wettelijke

vertegenwoordiger te overleggen bij aanmelding voor een lidmaatschap.

 1. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
 2. Een aangemeld lid is gedurende een periode van drie maanden aspirant-lid.
 3. Zij, die door de Raad van Beheer van deelname aan de kynologie zijn uitgesloten of

door de Raad van Discipline, ingesteld door de Raad van Beheer, zijn gediskwalificeerd, kunnen voor de duur van de uitsluiting en/of diskwalificatie geen lid zijn van de vereniging.

 1. Leden zijn verplicht zich te houden aan het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 2. Leden, welke niet zijn geschorst, hebben stemrecht.
 3. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
 4. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene

ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 1. Ereleden worden benoemd volgens een nader in het Huishoudelijk Reglement

geregelde procedure.

 1. Ereleden hebben alle ledenrechten en verplichtingen bij of krachtens deze statuten aan de leden toegekend.
 2. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 3. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.
 4. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.

 

Artikel 4 – Einde lidmaatschap
 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 2. het overlijden van het lid;
 3. opzegging door het lid;
 4. opzegging namens de vereniging;
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand.

De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.

Opzegging is mogelijk:

 • als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,
 • als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
 • wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

 

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.

Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.

De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

 1. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

Artikel 5 – Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • contributies;
 • donaties;
 • subsidies;
 • sponsorgelden;
 • verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
 • inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
 • overige baten.

 

Artikel 6 – Contributie van de leden

 1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door

de algemene vergadering.

De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende

contributie betalen.

 1. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald, onder voorwaarde dat het lid daarvoor dan opdracht geeft tot automatische betaling.

 

Artikel 7 – Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal

van tenminste vijf en maximaal negen personen die door de algemene vergadering uit

de leden worden benoemd.

 1. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden bij besluit genomen met een

meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht.

Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering

meegedeeld.

De voordracht is niet bindend.

 1. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Na afloop van de zittingsperiode kan een bestuurslid zich opnieuw herkiesbaar stellen voor een periode van drie jaar. Wanneer een bestuurslid zich na een zittingsperiode van negen jaar herkiesbaar wil stellen, kan deze alleen herkozen kan worden met een meerderheid van tenminste 75% van de aanwezige stemmen.

 

 1. Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en houdt dit bij.

Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het

bestuur niet in de weg staat. Om dat te bereiken mag het eerstbenoemde bestuur, in

afwijking van het hiervoor bepaalde, besluiten voor het eerste rooster de

zittingsperiode van ten hoogste twee door hen aan te wijzen bestuursleden eenmaal

met de zittingsperiode te verlengen.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van

zijn voorganger in.

 

Artikel 8 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing

 1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
 • door aftreden op grond van het rooster van aftreden;
 • door aftreden op grond van eigen verzoek;
 • door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
 • door overlijden of onder curatelestelling;
 • wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis;
 • door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering;
 • wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;

een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

 1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst bij besluit genomen met een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.

Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

 

Artikel 9 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering
 1. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoudt om de voorzitter te benoemen.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval

van ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is

aangewezen.

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijs als de voorzitter, de secretaris of twee andere leden van het bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zonodig met aanvullende toelichting en stukken.

De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden ondertekend.

 

Artikel 10 – Bestuurstaak

 1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.
 2. Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.
 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
 4. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:
 5. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;
 6. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
 7. het ter leen verstrekken van gelden;
 8. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil;
 9. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 10. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering per jaar kan vaststellen;
 11. het aangaan,wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 11 – Vertegenwoordiging

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
 • het gehele bestuur, of
 • twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 1. De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister.
 2. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Artikel 12 – Verslaggeving en Verantwoording

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.

Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste tien jaar bewaren.

 1. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Wordt over de getrouwheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te

benoemen controlecommissie van ten minste drie leden die geen deel mogen uit

maken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste drie achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.

 

Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht kan zij zich laten bijstaan door een extern deskundige.

De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening en verantwoording.

 

Artikel 13 – De algemene vergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.

Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 2. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar;
 3. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar;
 4. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;
 5. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
 6. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
 7. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 8. Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, legt het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar ter inzage van de leden.

 

Artikel 14 – Oproeping tot de vergadering

 1. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
 • een publicatie in het verenigingsorgaan; of
 • een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
 1. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
 2. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

 

Artikel 15 – Toegang en stemrecht

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het

bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot

(een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat

deel van de vergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 3 lid 6 en artikel 4 lid 5

aan de orde is.

 

 1. Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem.

Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

 

Artikel 16 – Besluitvorming door de algemene vergadering

 1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige leden, ongeacht hun aantal.

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

 1. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijk stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemmig vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.

Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

 1. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

 

Artikel 17 – Leiding van de vergadering; notulen
 1. De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

 

Artikel 18 – Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing
 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de

algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

 1. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage

leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de

vergadering wordt gehouden.

 1. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

 1. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

 

Artikel 19 – Verhouding tot de vereniging: Raad van Beheer

De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen Raad van Beheer) en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

De vereniging aanvaart zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en de reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichting die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 20 – Ontbinding

 1. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.

Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,                                houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

 1. De vereniging wordt bovendien ontbonden:
 • door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 • door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

 

Artikel 21 – Vereffening

 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

De algemene vergadering kan één of meer anderen dan het bestuur met de vereffening belasten.

 1. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.

De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 1. Een batig saldo na vereffening wordt aan een andere kynologische vereniging toegewezen, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.

Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s).

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

 

Artikel 22 – Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

 

* * * * *