secretaris@ecscn.nl

Dekovereenkomst

Hieronder treft u een voorbeeld van een dekovereenkomst welke u kunt gebruiken indien u een teef laat dekken.

Dekovereenkomst

Ondergetekenden:

Partijen bij deze overeenkomst, te weten:

Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

Hierna te noemen eigenaar van de bij artikel 3 genoemde dekreu;

en

Naam
Adres
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

 

Hierna te noemen eigenaar van de bij artikel 3 genoemde fokteef.

in aanmerking nemende:

  • Dat de eigenaar van de dekreu verklaart in eigendom te hebben de hieronder omschreven Engelse Cocker Spaniel reu hierna te noemen dekreu;
  • Dat de eigenaar van de fokteef verklaart in eigendom te hebben de hieronder omschreven Engelse Cocker Spaniel teef hierna te noemen fokteef;

komen hierbij het volgende overeen:

Transport en onderkomen

Artikel 1.

De teef wordt door de eigenaar naar de dekreu gebracht. Indien de teef een aantal dagen in pension blijft bij de eigenaar van de reu, is de eigenaar van de teef verantwoordelijk voor de kosten van verblijf, voeding en eventuele dierenartskosten, alsmede aansprakelijk voor eventuele schade die de teef aanbrengt aan de tijdelijke verblijfplaats.

Artikel 2.

Mocht de teef overlijden tijdens haar verblijf bij de eigenaar van de reu dan zal een dierenarts de oorzaak van de dood moeten vaststellen. Deze brengt de eigenaar van de teef zo spoedig mogelijk op de hoogte van de dood en de oorzaak daarvan. Als de eigenaar van de teef de dode fokteef wenst te zien, dan mag dit niet worden geweigerd. Als de dood is veroorzaakt door nalatigheid van de eigenaar van de dekreu, dan moet deze het verlies van deze teef compenseren. Als de eigenaar van de reu niet aansprakelijk is voor de dood van de teef, dan zal de eigenaar van de teef alle extra kosten die gemaakt zijn door de eigenaar van de reu na de dood van de teef moeten vergoeden.

De dekreu en fokteef

Artikel 3.

Onderstaande reu werd gebruikt:

Naam
Stamboomregistratienummer
Geboren op

Om onderstaande teef te dekken:

Naam
Stamboomregistratienummer
Geboren op

De dekking vond plaats:

Datum
Plaats

 

Artikel 4

De eigenaar van de reu  verklaart de stamboom van de teef te hebben gezien en bekeken.

Artikel 5

De eigenaar van de teef verklaart de stamboom van de reu te hebben gezien en bekeken.

Artikel 6.

De dekking vond plaats op een natuurlijke manier: ja/nee
De dekking vond plaats op een onnatuurlijke manier (KI): ja/nee
(Kosten gemaakt voor KI zijn voor rekening van de eigenaar van de teef)
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Artikel 7.

De eigenaar van de teef verklaart uitsluitend de bovengenoemde reu te hebben gebruikt voor de dekking van bovengenoemde teef.
(Als de reu niet kan dekken, mag er uitsluitend na overleg met de eigenaar van de teef gekozen worden voor een andere reu. In geen enkel geval mag de teef door meerdere reuen gedekt worden tijdens eenzelfde cyclus. In het geval de teef per ongeluk door een verkeerde reu is gedekt, anders dan is afgesproken, is de eigenaar van de reu aansprakelijk voor alle kosten die volgen na deze foutieve dekking. Er mag geen dekgeld worden gevraagd).

Betaling van de dekking

Artikel 8.

Gekozen is voor de volgende betaling:

  1. een bedrag van ……….. euro. Dit bedrag wordt betaald nadat de teef gedekt is en voordat de dekverklaring van de Raad van Beheer wordt ondertekend. Na betaling van het bedrag heeft de eigenaar van de reu geen recht betreffende het nest van de teef.
  2. Indien gekozen wordt voor een andere vorm van betaling, volgt hier de beschrijving daarvan………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

(In plaats van een geldbedrag kan gekozen worden voor:

  1. een pup, maar dit dient voorafgaande aan de dekking te worden vastgelegd. Tevens moet van tevoren worden vastgelegd wanneer de eigenaar van de reu zijn keus mag komen bepalen, wanneer de gekozen pup wordt opgehaald, wat er gebeurt als het nest leeg blijft, als er maar 1 pup wordt geboren, of indien de gekozen pup overlijdt voordat de eigenaar van de reu deze komt ophalen
  2. een vast bedrag voor de dekking, plus een vast bedrag voor elke levend geboren pup
  3. een andere afspraak).

Artikel 9.

Indien de  eigenaar van de reu lid is van de ECSCN verklaart deze te voldoen aan de dekeisen, gesteld in het Verenigingsfokreglement van de ECSCN.
De teef mag niet gedekt worden door een reu die nog geen 30 maanden oud is en al 7 succesvolle dekkingen heeft gedaan.

De teef

Artikel 10.

Als de teef leeg blijft na de correcte dekking komen beide eigenaren het volgende overeen:
gratis herdekking
teruggaaf van het volledig dekgeld
teruggaaf van de helft van het dekgeld
teruggaaf van 1/3 van het dekgeld

of anders, nl………………………………………………………………………………………………..

(doorhalen wat niet van toepassing is)
Noot: indien blijkt na een sperma analyse dat de reu steriel is geweest tijdens de dekking, moet de eigenaar van de dekreu het dekgeld terug betalen.

Gezondheid

Artikel 11.

De eigenaar van de teef verklaart mede dat de teef vrij is van een slecht temperament, PRA, aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, hazenlip, open gehemelte, foutief gebit, epilepsie, cryptorchisme, monorchisme, foutieve vachtkleur, zwaar HD, cardiomyopathie en andere erfelijke gebreken die door gegeven worden aan het nageslacht.

Artikel 12.

De eigenaar van de dekreu overhandigt kopieën aan de eigenaar van de teef van de volgende gezondheidsverklaringen:

uitslag van een officieel HD-onderzoek,
uitslag van een officieel ECVO oogonderzoek,
uitslag van de DNA-test voor PRA (of bewijs van free by parents),
uitslag van de DNA-test voor FN (of bewijs van free by parents).
Op verzoek kan hij ook kopieën overhandigen van showresultaten.
Hij verklaart mede dat zijn reu vrij is van een slecht temperament, aangeboren doofheid, aangeboren blindheid, hazenlip, open gehemelte, foutief gebit, epilepsie, cryptorchisme, monorchisme, foutieve vachtkleur, zwaar HD, cardiomyopathie en andere erfelijke gebreken die door gegeven worden aan het nageslacht.

Artikel 13          

Zowel de eigenaar van de reu, als de eigenaar van de teef verklaren voldoende vragen te hebben gesteld over de mogelijke vererving van de reu en teef. Beiden verklaren voldoende antwoorden te hebben gehad op hun vragen en gaan hiermee akkoord.

Algemeen

Artikel 14.

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op:

Datum :

Plaats :

Handtekening eigenaar reu

 

 

Handtekening eigenaar teef