Fokreglement

Verenigingsfokreglement

Engelse Cocker Spaniel Club Nederland

16 mei 2015*)

 ALGEMEEN

1.1.      Dit reglement voor de vereniging Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN) beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Engelse Cocker Spaniel, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de ECSCN.  Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering (ALV) van de ECSCN op 16 mei 2015.

Inhoudelijke aanpassingen van dit VFR  kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de ECSCN.

 

1.2.      Dit VFR geldt voor alle leden van de ECSCN.

1.3.      Het bestuur van de ECSCN verplicht zich, de door de ledenvergadering van de Raad van Beheer vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit VFR, terstond door te voeren in het VFR. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de ECSCN hier in gebreke blijft.

1.4.      Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5.      Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6.      Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 

 

 1. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de rasvereniging

2.1.      Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer.

 

2.2.      Herhaalcombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

 

2.3.      Minimum leeftijd reu

De minimum leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

 

2.4.      Aantal dekkingen

Een reu mag tot de leeftijd van 30 maanden 7 nesten voortbrengen. Een reu mag na de

leeftijd van 30 maanden een onbeperkt aantal nesten voortbrengen.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

 

2.5.      Cryptorchide of monorchide

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

2.6.      Gebruik buitenlandse dekreuen

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een dekreu gebruikt die in het

stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, of een dekreu gebruikt uit Groot-Brittannië, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen van de fokregels van de betreffende buitenlandse rasvereniging.

De controle of de dekreu aan de eisen van de fokregels van de betreffende buitenlandse rasvereniging voldoet is een verantwoordelijkheid voor de fokker, deze dient te zorgen voor het overleggen van het bewijs.

 

2.7.      Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de  regels van dit VFR  alsof het een natuurlijke dekking van dekreu betreft.

 

2.8.      Kleurkruisingen

Kleurkruisingen zijn toegestaan op voorwaarde dat de fokker die een kruising tussen een eenkleurige en een meerkleurige Engelse Cocker Spaniel wil laten plaatsvinden dit vooraf en gemotiveerd meldt bij het bestuur. Het bestuur kan deze combinatie toestaan of gemotiveerd afkeuren.

NB 1: Artikel VI.23A (KR) Het is verboden te fokken met honden waarvan op de stamboom de toevoeging staat “niet erkende kleur” of “niet erkende haarvariëteit”.

 

NB 2: Het is verboden honden te kruisen waarvan bij beide als kleur(variëteit) een variant van merle op de stamboom staat vermeld.

 

 1. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1.      Minimum leeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

 

3.2.      Maximum leeftijd 1e dekking teef

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

 

3.3.      Maximum leeftijd teef

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt  na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

 

3.4.      Maximum aantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

 

3.5.      Periodiciteit nesten

Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

 

3.6.      Keizersnede

Een teef die tweemaal een keizersnede heeft ondergaan is daarna uitgesloten van de

fokkerij.

 

 1. GEZONDHEIDSREGELS

4.1.      Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren

Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED

onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen

aangewezen door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor

deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

 

4.2.      Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het

ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen dienen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht te worden op:

 1. Heup Dysplasie (HD): test geldig vanaf een leeftijd van 12 maanden.
 2. Oogafwijkingen: ECVO test geldig vanaf een leeftijd van 12 maanden.

Geldigheidsduur van dit onderzoek is 12 maanden.

 1. DNA – onderzoek 1 Familiale Nefropathie (FN).
 2. DNA – onderzoek 2 Progressieve Retina Atrofie (PRA) middels een PRCD test.

 

4.3.      Aandoeningen

4.3.1.   Normen inzake erfelijke oogafwijkingen

Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die, volgens het ECVO-oogonderzoek, de beoordeling “vrij” van erfelijk beschouwde oogaandoeningen hebben.

Uitzonderingen: MPP-Iris, MPP-Lens, distichiasis

– PRA (uitslag screeningsonderzoek d)

Voor de fokkerij zijn uitsluitend de volgende combinaties toegestaan:

Clear x Clear Clear x Carrier Clear x Affected

4.3.2.   Normen inzake heupdysplasie

Het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren die een uitslag HD-A, HD-B of HD-C hebben met dien verstande dat een hond met de uitslag HD-C alleen gebruikt mag worden in combinatie met een hond met de uitslag HD-A of HD-B.

 

4.3.3.   Normen inzake Familiaire Nefropathie (screeningsonderzoek c) Voor de fokkerij zijn uitsluitend de volgende combinaties toegestaan:

Clear x Clear Clear x Carrier

Dieren die lijden aan Congenitale Nefropathie zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

4.3.4.   Normen inzake doofheid Indien in een nest een of meerdere pups doof geboren worden, dienen beide ouderdieren verplicht te worden getest middels de BAER-test. Alle geteste honden die lijder zijn (enkel- of beiderzijds) dienen uit de fokkerij te worden gehaald.

 

4.3.5.   Overig Het is niet toegestaan te fokken met ouderdieren die lijden aan:

Hermafroditisme

Afwijkingen aan de wervelkolom

Epilepsie

Hartafwijkingen

Hazenlip en of gespleten gehemelte

Knikstaart
N.B.1 Indien een buitenlandse reu gebruikt wordt die niet getest is, dient de teef HD-A

te zijn en Clear voor PRCD en Familiaire Nefropathie.

 

N.B.2 DNA onderzoek voor Familiaire Nefropathie en PRA is niet nodig indien Free

by Parents aantoonbaar van toepassing is.

Indien één of beide ouderdieren van een fokdier Free by parents zijn (1e generatie Free bp), wordt verplicht dit fokdier (2e generatie Free bp) opnieuw te laten testen middels DNA-onderzoek.

 

4.3.6.   Herbeoordeling uitslag test

Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de uitslag van een verricht onderzoek,

kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoeks-

reglement en het betreffende onderzoeksprotocol om herbeoordeling en/of

heroverweging van een uitslag vragen.

Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of heroverweging bekend is, blijft de

oorspronkelijke uitslag van het betreffende onderzoek, waarvoor herbeoordeling en/of

heroverweging is gevraagd, gelden.

 

4.4.      Diskwalificerende fouten

Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten

(volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt:

 • Behoudens hetgeen wat in de rasstandaard staat: geen.

 

 1. GEDRAGSREGELS

5.1.      Karakter eisen

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven, of 5.1.1 wanneer de rasstandaard geen (actuele) beschrijving van het karakter

bevat, zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

 

5.2.      Verplichte gedragstest

Voor de Engelse Cocker Spaniel is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

 1. WERKGESCHIKTHEID

6.1.      Verplichte werkgeschiktheidstest

Voor de Engelse Cocker Spaniel is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van

toepassing.

 

 1. EXTERIEURREGELS

7.1.      Kwalificatie

Beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie zeer goed en uitmuntend op elke expositie te hebben behaald.

7.1.1.   Bij het vorige lid geldt dat de kwalificaties op een CAC- of CACIB-tentoonstelling of op een kampioenschapsclubmatch moeten zijn behaald en één van beide kwalificaties dient te zijn behaald na een leeftijd van 12 maanden.

7.1.2.   Indien één van de ouderdieren geen uitmuntend heeft behaald, maar uitsluitend

zeer goed (minimaal 2x), dient het andere ouderdier op een CAC- of CACIB-tentoonstelling of op een kampioenschapsclubmatch minimaal 1 ongeplaatste uitmuntend en 1 geplaatste uitmuntend behaald te hebben vanaf de leeftijd van 12 maanden.

 

7.2.      Fokgeschiktheidskeuring

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

 

 1. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1.      Ontwormen en enten

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

 

8.2.      Aflevering pups

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.2.1 Bij aflevering dienen de pups gezond, gesocialiseerd, ontwormd, geënt en gechipt te zijn.

8.2.2 De pups dienen in goede conditie te verkeren met schone ogen, vacht, oren en vrij van ongedierte. Het gewicht van de pup bij aflevering is minimaal 2500 gram.

 

8.3.      Gezondheidsonderzoeken pup

Gezondheidsonderzoeken pup zijn niet verplicht of van toepassing.

 

8.4.      Lichamelijk gebrek/afwijking pup

Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de standaard mogen alleen verkocht worden als de koper volledig van dit gebrek en/of afwijking schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 

 1. SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1.      Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

 

9.2.      Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven

en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

 

9.3.      Elk lid van de ECSCN die een nest fokt dient zich aan dit VFR te houden.

 

9.4.      Van elke dekking en van elke geboorte die plaatsvindt is de betreffende fokker

verplicht dit door te geven aan de rasvereniging ECSCN. De fokker kan hiervoor gebruik maken van het formulier op de website of door  een kopie in te zenden van

het dek- en geboortebericht van de Raad van Beheer.

 

9.5.      Zodra een hond een gezondheidstest heeft ondergaan dient een kopie naar de pupinfo

van de ECSCN te worden gezonden.

 

9.6.      De fokker of particulier maakt, bij aflevering van de pups of hond, gebruik van een

koopcontract dat door de koper en verkoper ondertekend (in tweevoud) moet worden.

Een voorbeeld van een koopcontract is verkrijgbaar bij de ECSCN.

De koop en de verkoop van pups en/of oudere honden is een transactie tussen

verkoper en koper en geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de ECSCN.

De ECSCN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard dan

ook.

 

9.7.      De ECSCN bepaalt in haar jaarlijkse ALV een richtprijs waartegen de pups kunnen

worden verkocht. Deze richtprijs zal de ECSCN ook vermelden op haar website.

 

9.8.      Fokkers dienen bij een dekking een dekovereenkomst gezamenlijk (in tweevoud) te

ondertekenen. Een voorbeeld van een dekovereenkomst is verkrijgbaar bij de ECSCN.

 

9.9.      De ECSCN bepaalt in haar jaarlijkse ALV een richtprijs voor een dekking. Deze

richtprijs zal de ECSCN ook vermelden op haar website.

 

9.10.    Bij een dekking waarbij gebruik gemaakt wordt van een dekreu jonger dan 30 maanden dient een dekverklaring te worden meegestuurd met het dekbericht waaruit blijkt hoeveel nesten deze reu al heeft voortgebracht. Het maximum van 7 mag niet worden overschreden.

 

9.11.    Indien er zaken zijn die niet vastgelegd zijn in dit reglement en toch aan de orde

komen, dan beslist hierin het bestuur van de ECSCN.

 

 1. INWERKINGTREDING

10.1.    Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op 1—2015, nadat het reglement is

goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en

VIII. 5+ 6 KR.

 

 1. SANCTIEBEPALINGEN

11.1.    Het is verboden bij de aanvraag-, aanmeldings-, inschrijvingsprocedures en alle

overige regelingen, die in dit reglement zijn opgenomen, onjuiste gegevens te

verstrekken of om gegevens te verzwijgen.

 

11.2.    Indien een fokker zich niet houdt aan enige regel van het verenigingsfokreglement

volgt intrekking van de A-status en/of een schorsing gedurende drie maanden.

Bij herhaling van schending van het verenigingsfokreglement volgt opnieuw intrekking van de A-status en/of een schorsing voor drie maanden. Tevens wordt de naam van het betreffende lid en de reden van de sanctie in de CockerGazet en op de website gepubliceerd. Bij een volgende herhaling van het niet nakomen van de verplichtingen jegens dit VFR van de vereniging volgt ontzetting uit het lidmaatschap.

Een geschorst lid mag gedurende de periode van de schorsing niet deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd door de ECSCN met uitzondering van de kampioenschapsclubmatch.

 

11.3.   Er wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve overtredingen en overtredingen

op het gebied van de gezondheid van het ras. Deze laatste tellen veel zwaarder in de

beoordeling.

 

Verenigingsfokreglement ECSCN d.d. 19 november 2015*)

*) aangepast n.a.v. wijziging Basisreglement Welzijn & Gezondheid