secretaris@ecscn.nl

Voorbeeld koopcontract

KOOPOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

Partijen bij deze overeenkomst, te weten:

1.

Naam  
Adres  
Postcode & Woonplaats  
Telefoonnummer  

Hierna te noemen verkoper,

en

2.

Naam  
Adres  
Postcode & Woonplaats  
Telefoonnummer  

Hierna te noemen koper.

in aanmerking nemende:

  • Dat de verkoper verklaart in eigendom te hebben de hieronder omschreven (ras)……..Engelse Cocker Spaniel………………………….; hierna te noemen hond;
  • Dat de verkoper verklaart de hond te willen verkopen aan koper;
  • Dat de koper verklaart voor de hond de koopprijs te willen betalen.

komen hierbij het volgende overeen:

Koop en risico-overgang

Artikel 1.

De verkoper verkoopt aan koper die verklaart van verkoper te hebben gekocht de hond …………………………………………………….

De koopprijs van de hond bedraagt € …..,….

Koper voldeed reeds bij wijze van voorschot een bedrag van € ………   aan de verkoper, waarvoor verkoper bij dezen kwijting aan koper verleent.

De overeenkomst van verkoop en koop betreft een (ras): Engelse Cocker Spaniel geboren uit:

Naam vader  
Naam moeder  
Geboren op  
Geslacht  
Chipnummer  
NHSB  

De hond wordt aangekocht als huishond. Verkoper aanvaardt dientengevolge dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het ontbreken van extra kwalificaties bij de verkochte hond.

De betaling van de koopprijs dient te geschieden bij de aflevering (onder aflevering wordt verstaan het stellen van de hond in het bezit van de koper).

De datum waarop de hond door de koper bij de verkoper zal worden afgehaald is op ………………..

Indien de koper de hond op de hiervoor overeen gekomen datum niet afhaalt en geen andere datum is afgesproken, is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als bij wijze van vooraf bepaalde schadevergoeding aan de verkoper.

De hond is voor risico van de verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en datum waarop de hond wordt overgedragen aan de koper. In geval de hond komt te overlijden voor de genoemde datum van overdracht, verplicht de verkoper zich de koper onder dezelfde voorwaarden een andere hond uit hetzelfde nest danwel het eerstvolgende nest aan te bieden.

De koper is echter niet gehouden van dit aanbod gebruik te maken. Een eventuele aanbetaling zal dan worden gerestitueerd.

Hond algemeen

Artikel 2.

Verkoper verklaart lid te zijn van de rasvereniging …Engelse Cocker Spaniel Club Nederland… en dat de hond is gefokt volgens de regels gesteld in het Fokreglement.

Artikel 3.

Koper verklaart kennis te hebben genomen van het door de verkoper ter beschikking gestelde informatiemateriaal betreffende het ras, de voeding, de opvoeding en verzorging van de hond.

Artikel 4.

De koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. Het volgende gebrek wordt geconstateerd (indien van toepassing): …………………….

Artikel 5.

Verkoper garandeert koper dat de hond de vereiste entingen heeft gehad en dat de hond is behandeld tegen inwendige en uitwendige parasieten.

Door verkoper is aangifte van de geboorte van de hond gedaan bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en verkoper heeft te dezer zake alle vereiste formulieren ingevuld.

De verkoper is verplicht de hond met bijbehorende bescheiden, zoals inentingsbewijs (gezondheidsverklaring) en de stamboom (indien deze reeds is verstrekt) op de hiervoor genoemde verkoopdatum, in eigendom over te dragen aan de koper.

Indien de stamboom, afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, niet door de verkoper ontvangen is op de verkoopdatum, verplicht de verkoper zich de stamboom zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Raad van Beheer te overhandigen aan of bij aangetekend schrijven dan wel met bericht van ontvangst ter post te bezorgen bij de koper.

Gebreken – ontbinding – schadevergoeding

Artikel 6.

De hond wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op de datum van overdracht bevindt. De koper verplicht zich binnen acht dagen na ontvangst van de hond, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op gebreken die op dat moment waarneembaar zijn. Laat de koper dit na, dan vervalt iedere vorm van schadevergoeding of teruggave van de koopsom.

Artikel 7.

Indien de hond aan een erfelijk bepaald gebrek blijkt te lijden, dat de gezondheid en het welzijn van de hond bedreigt, heeft de koper recht op schadevergoeding, tenzij de verkoper niet aansprakelijk is voor het gebrek.

De aanwezigheid van het gebrek dient te worden vastgesteld door een onafhankelijke dierenarts, die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.

De koper dient aan de verkoper een schriftelijke verklaring van de betreffende dierenarts/specialist te overleggen.

De hoogte van de schadevergoeding wordt afhankelijk van de ernst van het gebrek en de leeftijd van de hond door partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald, met dien verstande dat bij de ter goede trouw handelende verkoper aan wie de aanwezigheid van het betreffende gebrek bij de hond niet kan worden toegerekend, de vergoeding niet meer zal bedragen dan de door koper aan de verkoper betaalde koopsom.

Indien wordt besloten dat de hond moet worden geopereerd op kosten van de verkoper, dan bepaald de verkoper door welke dierenarts de operatie wordt gedaan.

Artikel 8.

De koper verplicht zich jegens de verkoper zorg te dragen voor een voor de hond passende en behoorlijke behandeling. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of de hond voldoende zorg wordt onthouden, zal deze aan een door de verkoper aan te wijzen dierenarts of gedragstherapeut worden voorgelegd.

Indien vast staat dat koper zich niet aan deze verplichting heeft gehouden dan is koper verplicht aan de teruggave van de hond mee te werken, met overhandiging van de stamboom en het inentingsbewijs, en heeft in dat geval recht op restitutie van maximaal 50% (vijftig procent) van de koopsom, verminderd met de transportkosten, verblijfskosten bij de fokker en de eventuele kosten van de ingeschakelde dierenarts.

De koper verplicht zich de verkoper schriftelijk in te lichten over de verblijfplaats van de hond, zodra deze permanent buiten de feitelijke beschikkingsmacht van de koper geraakt danwel op een ander adres zal verblijven.

De koper verplicht zich bij eventuele verkoop van de hond zich vooraf schriftelijk te wenden tot de verkoper.

Indien blijkt dat aan de hond de nodige zorg is onthouden en dat de verkoper de hond opeist, dan zal de overeenkomst van koop en verkoop van rechtswege ontbonden zijn.

Artikel 9.

Blijkt dat binnen 30 dagen ná datum van aflevering, de omstandigheden in acht nemende, in redelijkheid van de koper niet verlangd kan worden dat hij eigenaar blijft van de hond doordat onder andere de hond niet kan wennen, danwel niet langer gehandhaafd kan worden of anderszins, dan zal de hond door koper weder worden geleverd.

Koper heeft in dit geval recht op teruggaaf van de oorspronkelijk bepaalde koopprijs als verkoper de hond opnieuw heeft verkocht en geleverd aan een derde. In mindering op de koopsom als zojuist genoemd komen de door verkoper gemaakte kosten wegens verzorging, voeding, huisvesting van de hond en kosten wegens behandeling door een dierenarts, te rekenen vanaf de terugkoming tot het moment dat de hond wordt geleverd aan een derde.

Algemeen

Artikel 10.

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op:

Datum                  :

Plaats                   :

Handtekening verkoper                                                                             Handtekening koper