secretaris@ecscn.nl

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN DE ENGELSE COCKER SPANIEL CLUB NEDERLAND

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “De Engelse Cocker Spaniel Club Nederland” (hierna “ECSCN”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de ECSCN, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de ECSCN georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de ECSCN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: “De Engelse Cocker Spaniel Club Nederland”
KvK nummer22059501,
e-mailadres penningmeester@ecscn.nl
website https://www.engelsecockerspanielclubnederland.nl.
De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via penningmeester@ecscn.nl.

 1. Welke gegevens verwerkt de ECSCN?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de ECSCN verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortejaar
b) adresgegevens
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Engelse Cocker Spaniel(s)
e) uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Engelse Cocker Spaniel (s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

 1. Met welk doel verwerkt de ECSCN deze persoonsgegevens?

De ECSCN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de ECSCN, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Engelse Cocker Spaniel(s);
 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen en clubmatch af te wikkelen;
 4. uw naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de ECSCN en u te informeren over de ontwikkelingen van de ECSCN..
 5. De ECSCN gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de ECSCN. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.4. Bewaartermijnen

De ECSCN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de ECSCN volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkersTer bescherming van uw persoonsgegevens heeft de ECSCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  Indien de ECSCN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de ECSCN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.
 2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De ECSCN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van de ECSCN aan de koepelorganisatie, waarbij de ECSCN is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 • Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de ECSCN aan de verzender van de Cocker Gazet, die zorgdraagt voor het verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de ECSCN;
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachtenVia de penningmeester@ecscn.nl van de ECSCN kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De ECSCN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de penningmeester (penningmeesters@ecscn.nl).
  Indien u klachten heeft over de wijze waarop de ECSCN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@ecscn.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.
 2. Gegevens van websitebezoek

Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).

 1. Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

 1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 23 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.engelsecockerspanielclubnederland.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.