secretaris@ecscn.nl

Gedragscode

Gedragscode voor leden van de

Engelse Cocker Spaniel Club Nederland

29-5-2022

 1. Leden dienen elkaar respectvol te behandelen.
 2. Onsportief gedrag tijdens hondenshows wordt niet getolereerd.
 3. Een fokker dient zijn/haar pups te verkopen met overleg van een koopovereenkomst, bij voorbeeld de koopovereenkomst die de ECSCN hanteert. Een kopie hiervan kan te allen tijde door het bestuur worden opgevraagd.
 4. Fokkers en leden die overwegen te gaan fokken dienen zich te houden aan het fokreglement van de ECSCN
 5. Iemand die een of meerdere nesten Engelse Cocker Spaniels fokt dient zich te houden aan de regels, gesteld in het  huidige Besluit Houders van Dieren.
 6. Pups mogen het nest verlaten vanaf de leeftijd van 8 weken, moeten minimaal 1 enting hebben gehad, en vrij zijn van uit- en inwendige parasieten. Vanaf een leeftijd van 9 weken dienen zij twee entingen te hebben gehad, en vanaf de leeftijd van 12 weken dienen zij drie entingen te hebben gehad.
 7. Een aspirant-koper heeft het recht om de moederhond van de pups te zien, plus de gezondheidsuitslagen van de ouderdieren.
 8. Pups dienen goed gesocialiseerd afgegeven te worden, dat wil zeggen: wat gebruikelijk is voor deze leeftijd.
 9. De fokker dient de koper een informatiepakket mee te geven waarin minimaal is opgenomen: voedingsschema, entingschema en bewegingsschema. Tevens dient de fokker de koper te attenderen op de vachtverzorging van de Engelse Cocker Spaniel en advies te geven over de opvoeding van de pup.
 10. De fokker is verplicht daags voor het vertrek van een (oudere) herplaatsingshond een gezondheidscontrole door de dierenarts te laten doen. De fokker wordt geadviseerd dit ook te doen daags voor het vertrek van de pups.
 11. Leden zorgen voor een goede huisvesting van hun hond(en), goede, gezonde voeding en schoon drinkwater.
 12. Leden zorgen voor een goede vachtverzorging van hun hond(en).
 13. Leden stellen hun hond, indien nodig, onder behandeling van een dierenarts.
 14. Leden verkopen hun honden niet aan dierenwinkels en/of handelaren en instanties die zich bezig houden met dierproeven. Ook worden honden niet geschonken als prijs of als een donatie voor welke doeleinden dan ook.
 15. Leden verkopen alleen hun puppy’s als ze redelijkerwijs mogen aannemen dat de nieuwe eigenaar ze een goed en gezond leven kan bieden en verplichten zich te helpen bij het zoeken naar een nieuwe eigenaar indien nodig.
 16. Indien blijkt dat op hetzelfde adres van een fokker een nest Engelse Cocker Spaniels aanwezig is dat wel voldoet en een nest dat niet voldoet aan de regels van de ECSCN en/of de Raad van Beheer, wordt de naam van de kennel voor de periode van drie maanden van de website verwijderd. Tevens worden die nesten niet gepubliceerd bij de dek- en geboorteberichten.
 17. Een fokker heeft de morele verplichting zijn fokdier uit zijn/haar fokprogramma te halen indien hij/zij weet dat het fokdier een lichamelijk gebrek en/of een ernstige karakterfout heeft of dat hier in de lijnen vóór dit fokdier sprake van is, hoewel op deze gebreken niet getest wordt of kan worden getest en deze gebreken daardoor niet zijn geregistreerd.
 18. Wanneer een fokker weet dat bij een of meer nakomelingen van een van zijn/haar fokdieren zich een al dan niet erfelijk bepaald lichamelijk of geestelijk gebrek heeft voorgedaan, dan heeft hij/zij de morele verplichting dit bij de Engelse Cocker Spaniel Club Nederland te melden en toe te staan dat dit in de aparte (besloten)afdeling van de database zal worden vermeld.
 19. Een fokker is verplicht een dekmelding binnen drie weken na de dekking via de website door te geven aan de pupinformatie van de rasverenigingen een geboortemelding binnen tien dagen. Zowel de dek- als de geboortemelding worden gepubliceerd op de website en in het clubblad en blijven op de website staan tot het nest maximaal negen weken oud is. De fokker kan aangeven of de pups wel/niet besproken zijn. Aan de publicatie zijn geen kosten verbonden.

 

 

Datum van ingang: 29-5-2022

Elke wijziging  of toevoeging van deze code wordt op de ledenvergadering door de leden goed- of afgekeurd.